Om de uitvoering van Actie populierenland te coördineren is Stichting Populier weer nieuw leven ingeblazen Stichting Populier is in 1966 opgericht en heeft tot vijftien jaar geleden voorlichting gegeven over de populier en de wilg met een eigen kwartaalblad ‘Populier’. Het eerste nummer van ‘Populier’ verscheen in mei 1964 onder auspiciën van de Nationale Populierencommissie. Kort daarna nam Stichting Populier deze taak over, tot en met het laatste nummer in december 1987. Het toenmalige bestuur onder leiding van Sven de Vries heeft er toen voor gekozen om Stichting Populier niet te beëindigen, maar in te laten slapen. Hierdoor bleef de mogelijkheid open om de voorlichting over de populier ooit weer op te pakken. Dit bleek een vooruitziende blik, want in 2001 is Stichting Populier weer nieuw leven ingeblazen voor de coördinatie van Actie populierenland. Stichting Populier is achter de schermen de aanjager van Actie populierenland.
Bij de voorbereidingen van Actie populierenland bleek dat ook in Vlaanderen de aanplant van populier fors is afgenomen. Al snel werd, met het oog op kosteneffectiviteit en uitwisseling van informatie, besloten om samen te werken. Zo is een Vlaams/Nederlands bestuur voor Stichting Populier geďnstalleerd en worden alle acties gericht op beide landen. Dit maakt het een uniek initiatief.
De voorlichting in de ‘Populier’ richtte zich, geheel in de geest van die tijd, vooral op houtteelttechnische vraagstukken. Nu spelen juist ook de andere functies een belangrijke rol in de voorlichting, zoals landschap, natuur, recreatie en cultuurhistorie. Er wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de verschillende gebruiksmogelijkheden van de populier: bosboom, landschapsboom, stadsboom en plantageboom. Alleen als de aanplant en het beheer van populier aansluit bij de huidige maatschappelijke wensen, kan Actie populierenland een succes worden. Deze visie wordt in de doelstelling van Stichting Populier als volgt verwoord: “Het bevorderen van de maatschappelijk verantwoorde aanplant van populier (en wilg) in Nederland en Vlaanderen door middel van publiek- en praktijkvoorlichting en onderzoek”.