nieuws

logos

Symposium De Populier

Een waardevolle soort voor houtproductie, natuur,
klimaatadaptatie, landschap en stedelijk groen

Lelystad | 17 april 2019, 09:00 - 16:30 uur

populieren

Op 17 april 2019 organiseerde Stichting Populier in samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting Probos een symposium over de populier. De populier is een veelzijdige boom. In grote delen van Nederland hoort de populier bij het cultuurlandschap. De soort herbergt onvermoede natuurwaarden en heeft interessante houteigenschappen. In het licht van klimaatadaptatie kan deze snelle groeier een bijdrage leveren aan de CO2-vastlegging. Tijdens het symposium komen al deze aspecten aan bod en wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen bij het beheer van populieren in bossen, landschappelijke beplantingen en stedelijk groen. Terreinbeheerders, gemeentelijke groenbeheerders, ontwerpers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden waren van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium.

De presentaties zijn hieronder terug te vinden:

Inleiding door de dagvoorzitter: populier in het licht van actuele beheeruitdagingen en klimaatverandering
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer)

Populus, een zeer divers geslacht van soorten, hybriden en klonen
Paul Copini (Wageningen Environmental Research & Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)

Ziekten en plagen van de populier en kansen voor populieren in de stad
Jitze Kopinga (Stichting Populier)

De markt voor populierenhout
Martijn Boosten (Stichting Probos)

Kansen en beperkingen van populierenhout - het houtanatomisch perspectief
Ute Sass-Klaassen (Wageningen Universiteit)

De ecologie van de populier en zijn bijdrage aan de biodiversiteit
Luc De Keersmaeker (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)


Artikel: Populier weer populair, Houtwereld 9|2019Meer informatie: info@populierenland.com of tel. 0317-466551

Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
PERSBERICHT, Wageningen 2 oktober 2018
Artikelen tijdschrift Populier digitaal beschikbaarHet kwartaalblad “Populier: tijdschrift voor teelt en afzet voor populier en wilg” dat tussen 1964 en 1987 werd uitgegeven door Stichting Populier is digitaal beschikbaar via WUR Library. De ruim 500 artikelen die in de 24 jaargangen van het tijdschrift verschenen, zijn gedigitaliseerd en doorzoekbaar, zodat bos-, landschaps- en groenbeheerders van deze vakkennis gebruik kunnen maken.

De populier is een veelzijdige boom. Dit is te danken aan de vele populierensoorten en -klonen en hun uitzonderlijke karakteristieken. Zo zijn er kaarsrechte, zeer snelgroeiende soorten, die uitstekend geschikt zijn voor houtproductie. Maar er zijn ook soorten die het uiterlijk kunnen hebben van een oude eik. Met zijn snelle groei en grote eindhoogte onderscheidt de populier zich van de meeste andere boomsoorten. Deze eigenschappen zijn niet alleen van belang voor de houtproductie, maar kunnen ook nuttig worden gebruikt voor andere functies. Zo is de populier bijzonder geschikt als landschapsboom en stadsboom. Daarnaast herbergen populierenbeplantingen bijzondere natuurwaarden. Verder hebben populieren(beplantingen) een cultuurhistorische waarde. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het karakteristieke populierenlandschap van de Brabantse Meierij. Maar ook in andere delen van Nederland hoort de populier bij het Nederlandse cultuurlandschap.

Tussen 1964 en 1987 bracht Stichting Populier het tijdschrift “Populier: tijdschrift voor teelt en afzet voor populier en wilg” uit om kennis over alle aspecten van de populier te delen. In 2017 is Stichting Populier nieuw leven in geblazen om kennis over de populier te ontsluiten en uit te dragen, onder meer via de website www.populierenland.com. Stichting Populier heeft onlangs samen met Stichting Probos alle edities van het tijdschrift Populier gedigitaliseerd en onder gebracht in de bibliotheek van Wageningen University & Research. Daarmee zijn de artikelen met vakkennis toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. De artikelen zijn te raadplegen via: http://library.wur.nl/WebQuery/gk-populier?q=* Het digitaliseren is financieel mede mogelijk gemaakt door giften van Stichting Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting De Roos-Gesink, Russell-ter Brugge Fonds en Gravin van Bylandt Stichting.Einde Persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Martijn Boosten van Stichting Populier: tel. 0317-466555, martijn.boosten@probos.nl of met Rob van Genderen van WUR Library/Groen Kennisnet: tel. 0317-484502, rob.vangenderen@wur.nl.


1 februari 2018: Staatsbosbeheer blaast Populetum nieuw leven in.
Populetum
Met het opnieuw inplanten van het oude Populetum in het Horsterwold, helpt Staatsbosbeheer mee met het waarborgen van het voortbestaan van de Populier in de Nederlandse bossen.

Begin jaren 80 zijn er in het Horsterwold in Zeewolde door de Universiteit van Wageningen (WUR), in samenwerking met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, in het gebied achter de werkschuur aan de Groenewoudseweg, diverse stekken (ook wel klonen genoemd) van populieren gepland in een z.g “Populetum”. Het doel van dit Populetum was om inzicht te krijgen welke Populierenklonen het beste zouden groeien in de pas drooggelegde Flevopolders, en welke in korte tijd een hoge houtopbrengst en volwassen bos zouden opleveren. Nu, na ruim 35 jaar, zijn vorig jaar de restanten van dit Populetum opgeruimd, en is het tijd om het Populetum 2.0 aan te leggen. Staatsbosbeheer is daarom bezig om in samenwerking met de WUR wederom een aantal populieren klonen te planten. Om ook voor de toekomst in het kader van genenbewaring de beste klonen veilig te stellen krijgen deze een plek in dit vernieuwde Populetum. Juist in deze tijd, waar in het waardevol is om eigen hout te kunnen produceren op eigen bodem, is de populier met zijn hoge groeisnelheid en opbrengst een interessante boomsoort om te planten in duurzame bossen. Het Populetum is een verzameling van specifieke klonen van populier. In totaal wordt 20 hectare bos geplant. Daarvan is 2,5 ha als proefvak voor de populier bedoeld, en 1 hectare als proefvak voor wilg. Op deze manier zal het Populetum 2.0 weer een stukje van zijn oorspronkelijke doel vervullen. Behalve Populieren wordt er ook een proefveld van schietwilg aangeplant. Hierin komen Wilgenklonen die naar verwachting een betere resistentie tegen watermerkziekte hebben. Watermerkziekte is een specifiek wilgenziekte. Deze heeft er voor gezorgd dat er nauwelijks nog belangstelling voor deze boomsoort is, terwijl deze soort echt thuishoort op de klei van de polder en beter hout levert dan de populier. In totaal worden er 95 verschillende klonen aangeplant. Voor degene die belangstelling hebben voor de populier, is er nu dus de mogelijkheid om op een korte afstand veel verschillende soorten onder gelijke groei omstandigheden vergelijken. Voor belangstellenden is er altijd de mogelijkheid om het Populetum te bezoeken.

Meer info:
https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Populetum-Horsterwold-in-ere-hersteld.htm29 september 2017: Boek ‘De populier. Onze volksboom in nieuw perspectief’ verschenen.
De populier. Onze volksboom in nieuw perspectiefDe populier is een van de meest typerende bomen van het Nederlandse landschap. Wim Huijser schreef een boeiend relaas over deze sierlijke beeldbepaler. Hij tekende de verhalen op van mensen die zich vanuit verschillende vakgebieden en fascinaties nauw bij de populier betrokken voelen. Ook laat hij nieuwe toepassingen zien voor de populier. Het resultaat is een kleurrijk, verrassend en licht nostalgisch leesboek over de boom die hele generaties Nederlanders inspireert.

Meer informatie over het boek is te vinden op de website van de uitgever:
www.knnvuitgeverij.nl


27 oktober 2017: Symposium ‘De populier’ Een boom met perspectief
Populieren geven nog een vertrouwd beeld in het Nederlandse landschap. Maar de snelle groeier raakte de afgelopen decennia uit de gratie. Terwijl nog maar weinig populieren werden geplant en inheemse soorten een zeldzaamheid zijn geworden, vormt de boom in de stad steeds vaker een probleem. Veel oude Canadese klonen worden als een veiligheidsprobleem gezien. Toch lijkt de populier in Nederland op een nieuw kantelpunt te staan. Staatsbosbeheer wil de boom terugbrengen in het landschap en het populierenhout gewilder maken. In de Brabantse Meierij is het initiatief Peppelhout gestart. Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe, hoogwaardige toepassingen. Maar ook in de stad zijn er kansen en kan de snelle groeier bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Kortom: de populier is weer een boom met perspectief!

In het afgelopen jaar maakte publicist Wim Huijser een rondreis door populierenland. In ruim veertig gesprekken volgde hij het verhaal van de populier. Voor zijn boek De populier. Onze volksboom in nieuw perspectief (KNNV Uitgeverij) sprak hij met kwekers, (landschaps)architecten, bosbouwers, boomspecialisten, terreinbeheerders, wetenschappers, houtverwerkers, meubelmakers en beeldend kunstenaars, mensen die zich vanuit verschillende invalshoeken nauw bij de populier betrokken voelen. In het verlengde van dit boek organiseert Bomencentrum Nederland een middagsymposium over de nieuwe perspectieven van de populier in stad en land.

Meer informatie over het symposium is te vinden in de flyer
http://www.bomencentrumnederland.nl/layout/media/upload-2017/depopulier.pdf